fbpx

1 Navn og formål

Stk. 1. Foreningens navn er Merkonomernes Hovedorganisation (MH). MH, der er landsdækkende, har hjemsted i København. MH er uafhængig af partipolitiske tilhørsforhold.

Stk. 2. MH har til formål at:

 • samle Merkonomer, AkademiMerkonomer og andre med en tilsvarende uddannelsesmæssig baggrund til varetagelse af deres faglige, økonomiske og sociale interesser,
 • sikre betryggende regler og aftaler på arbejdsmarkedet gennemført,
 • tilvejebringe de bedst mulige løn-, ansættelses- og arbejdsvilkår for medlemmerne,
 • virke for en styrkelse og stadig udbygning af uddannelsen for foreningens medlemmer
 • virke for, at medlemmerne vedligeholder og udbygger deres faglige uddannelse,
 • varetage medlemmernes faglige, uddannelsesmæssige og ansættelsesretlige
  interesser overfor lovgivningsmagten og offentlige myndigheder,
 • samarbejde med andre organisationer i spørgsmål af fælles interesse,
 • yde medlemmerne juridisk bistand i i ansættelsesmæssige forhold,
 • udbrede størst muligt kendskab til MH’s arbejde.


§2 MH’s medlemmer

Stk. 1. Som aktive ordinære medlemmer af MH kan optages Merkonomer, AkademiMerkonomer og andre med en tilsvarende uddannelsesmæssig baggrund, som er godkendt af hovedbestyrelsen.

Stk. 2. Hovedbestyrelsen kan fastsætte regler for optagelse af passive medlemmer af MH.

Stk. 3. Udover de i Stk. 1 nævnte optagelsesberettigede personer kan som aktive medlemmer optages uddannelsessøgende, der er i gang med et studieforløb, som ved afslutningen giver ret til optagelse i henhold til Stk. 1.

Stk. 4. Medlemskab kan opnås enten ved personlig indmeldelse eller ved, at en forening eller organisation, der er blevet godkendt hertil af hovedbestyrelsen, indmelder sig og/eller samtlige sine medlemmer i MH.

Stk. 5. Medlemskab af andre lønmodtagerorganisationer end MH og de af hovedbestyrelsen godkendte (jf. Stk. 4) er uforeneligt med valgte tillidsposter i MH med mindre der foreligger dispensation fra hovedbestyrelsen.

Stk. 6. Hovedbestyrelsen beslutter, i hvilket omfang medlemskab af den til Mh tilknyttede Arbejdsløshedskasse) Min A-kasse – MIA) er en forudsætning for medlemskab af MH.

Stk. 7. Hovedbestyrelsen kan beslutte at udnævne personer, som har gjort sig særligt fortjent hertil, til æresmedlemmer af foreningen. Æresmedlemmer er kontingent fri.

Stk. 8. Juridisk bistand til medlemmer i sager om løn- og ansættelsesforhold kan først ydes efter 3 måneders medlemskab og kun i sager, der er opstået efter indmeldelsen. Bistand ydes ikke til et medlem, der ikke har betalt forfaldent kontingent. Forretningsudvalget kan bemyndige sekretariatet til, under særlige omstændigheder at gøre undtagelse herfra.

Stk. 9. MH kan indgå samarbejdsaftaler med andre organisationer om interessevaretagelse på områder, som er fælles for de pågældende organisationer. Samarbejdsaftalerne kan indeholde regler om, at medlemmerne i den ene organisation samtidig skal være medlemmer i den anden organisation.


§3 Medlemmer har pligt til at:

 • respektere MH’s formål samt overholde MH’s vedtægter og de af MH lovligt trufne beslutninger,
 • overholde de af MH indgående aftaler med andre lønmodtagerorganisationer, herunder hovedorganisationer. Sådanne aftaler er bindende for medlemmerne.


§4 Kontingent

Stk. 1. Medlemmerne betaler et kontingent til MH. Kontingentet fastsættes af hovedbestyrelsen og kan udskrives med uensartede beløb for forskellige medlemsgrupper.

Stk. 2. Kontingent opkræves efter hovedbestyrelsens bestemmelse måneds- eller kvartalsvist forud og skal være indbetalt til MH senest den 1. i måneden eller senest den 1. i kvartalets første måned.
Er kontingentet ikke indgået til MH indenfor denne frist kan der opkræves et tillægsgebyr for hver påmindelse om betaling der udsendes. Størrelsen af gebyret fastsættes af hovedbestyrelsen. Kontingentrestance udover 2 måneder medfører automatisk udelukkelse af foreningen, hvorefter genoptagelse kun kan finde sted mod indbetaling af restancen. Kontingentrestance udover indbetalingsfristen medfører tab af stemmeret og valgbarhed, indtil restancen er betalt, ligesom juridisk og anden bistand suspenderes.

Stk. 3. Under særlige omstændigheder kan hovedbestyrelsen beslutte, at der midlertidigt skal opkræves ekstraordinært kontingent af samtlige medlemmer eller visse medlemsgrupper, og træffe bestemmelse om dette kontingents størrelse og opkrævning.

Stk. 4. Når særlige forhold taler derfor, kan forretningsudvalget for en begrænset periode meddele medlemmer nedsættelse/fritagelse for kontingent.

Stk. 5. Til varetagelse af MH’s formål kan MH etablere fonde, hvis midler holdes adskilt fra MH’s øvrige formue, og hvortil medlemsbidrag fastsættes af hovedbestyrelsen. Reglerne i Stk. 4 finder tilsvarende anvendelse på medlemmers bidrag til fonde. Hovedbestyrelsen fastsætter i særlige regulativer regler for de enkelte fondes virke og administration.


§5 Udelukkelse

Stk. 1. Et medlem, der handler i strid med §3 eller i øvrigt modarbejder MH’s formål, kan udelukkes af MH.

Stk. 2. Afgørelse i henhold til Stk. 1, træffes af forretningsudvalget. Dette skal dog forinden sin afgørelse søge forhandling med den pågældende. Afgørelsen skal være begrundet.


§6 Anke

Stk. 1. Afgørelser i henhold til §5, stk. 1 kan indbringens for hovedbestyrelsen, hvis afgørelse er endelig.


§7 Udmeldelse

Stk. 1. Udmeldelse af MH skal ske skriftligt med 2 måneders varsel til udgangen af et kvartal.

Stk. 2. Et medlem kan ikke ved sin udmeldelse af MH unddrage sig forpligtelser, der påhviler ham som følge af forhold, der er opstået inden hans udtræden. Tilsvarende gælder, hvis en af de i henhold til §2, stk. 4 godkendte foreninger eller organisationer kollektivt udmelder sine medlemmer af MH.


§8 Foreningens ledelse – Hovedbestyrelse

Stk. 1. MH’s øverste ledelse er hovedbestyrelsen.

Stk. 2. Hovedbestyrelsen består af de i henhold til §15 og 16 valgte medlemmer samt af MH’s formand.

Stk. 3. MH’s formand indkalder hovedbestyrelsen og leder dens møder. Hvis et flertal af hovedbestyrelsens medlemmer kræver det, skal møde indkaldes.

Stk. 4. Således indkaldt er hovedbestyrelsen beslutningsdygtig, når et flertal af dens medlemmer er tilstede. Konstateres det, at hovedbestyrelsen således indkaldt ikke er beslutningsdygtig, skal den af formanden indkaldes tidligst til ottendedagen og senest til femtendedagen derefter, såfremt blot ét hovedbestyrelsesmedlem kræver det under mødet. Hovedbestyrelsen vil så være beslutningsdygtig uanset fremmødet.

Stk. 5. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed af de tilstedeværende, undtagen beslutninger vedrørende hovedbestyrelsens forretningsorden, som træffes af et flertal af den samlede hovedbestyrelse. Vedtægtsændringer kræver kvalificeret flertal, jf. §21. Hvis der forekommer stemmelighed inklusive MH’s formandsstemme, er denne afgørende. Hvis der forekommer stemmelighed blandt hovedbestyrelsens medlemmer, er MH’s formand forpligtet til at afgive sin stemme.

Stk. 6. Hovedbestyrelsen kan fastsætte vederlag til foreningens ledelse.

Stk. 7. Den hidtidige hovedbestyrelse fungerer indtil konstituering af en ny hovedbestyrelse har fundet sted.

Stk. 8. Hvis et medlem af hovedbestyrelsen udtræder i valgperioden, indtræder den suppleant fra den pågældende valggruppe, som har det højeste stemmetal, for resten af hovedbestyrelsesmedlemmets valgperiode. I tilfælde af stemmelighed foretager hovedbestyrelsen lodtrækning om, hvem der skal indtræde i hovedbestyrelsen. Er ingen suppleant/er valgt, kan hovedbestyrelsen i enstemmighed udpege et nyt medlem.

Stk. 9. Hovedbestyrelsen vedtager selv en forretningsorden for sin virksomhed.

Stk. 10. Hovedbestyrelsen kan beslutte, at MH påtager sig at medvirke til etablering og drift af virksomheder, selskaber, fonde m.v., hvis formål og aktiviteter er i overensstemmelse med MH’s interesser.

Stk. 11. Et hovedbestyrelsesmedlem kan give et andet hovedbestyrelsesmedlem fuldmagt til at møde og afgive stemme på et hovedbestyrelsesmøde. Et hovedbestyrelsesmedlem, kan kun repræsentere ét andet hovedbestyrelsesmedlem ved fuldmagt. En fuldmagt skal være skriftlig og foreligge ved begyndelsen af et hovedbestyrelsesmøde.


§9 Foreningens formand

Stk. 1. MH’s formand varetager i samarbejde med forretningsudvalget den politiske ledelse af MH’s virksomhed. Hovedbestyrelsen kan fastsætte et honorar derfor. MH’s formand er berettiget til at oppebære det i 6 måneder efter sin afgang.

Stk. 2. MH’s daglige ledelse varetages et sekretariat, der ledes af en af hovedbestyrelsen ansat administrerende direktør, der refererer til forretningsudvalget.

Stk. 3. MH’s formand vælges ved urafstemning, jf. §17, for 4 år ad gangen. MH’s formands valgperiode løber fra 1. januar i det første efterfølgende år til 31. december i det fjerde efterfølgende år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 4. Medlemskab af en anden lønmodtagerorganisation er uforeneligt med hvervet som MH’s formand.

Stk. 5. MH’s formand vælges blandt samtlige aktive medlemmer af MH efter en procedure, svarende til den i §16, Stk.2-11 beskrevne. Forslag til kandidater skal dog være underskrevet af mindst 3 stemmeberettigede forslagsstillere udover kandidaten selv.

Stk. 6. En kandidat må på opstillingstidspunktet ikke inden for de seneste 6 måneder have udført lønarbejde for MH eller den til MH knyttede arbejdsløshedskasse (MIA). 


§10 Næstformand og hovedkasserer

Stk. 1. Disse poster varetages af en eller to personer og vælges for 4 år af gangen på det konstituerende hovedbestyrelsesmøde af og blandt hovedbestyrelsens medlemmer. Valg af næstformand sker efter indstilling fra formanden. Hovedbestyrelsen kan i særlige tilfælde beslutte ikke at følge formanden indstilling. Genvalg kan finde sted.

Stk. 2. Næstformanden er stedfortræder for MH’s formand. Afgår MH’s formand i valgperioden, fungerer næstformanden som formand for resten af MH’s formands valgperiode. Dog er næstformanden berettiget til at kræve, at der afholdes valg af MH’s formand for resten af valgperioden, hvis denne er længere end 6 måneder.


§11 Forretningsudvalget

Stk. 1. På det konstituerende møde nedsætter hovedbestyrelsen, gældende for sin valgperiode, et forretningsudvalg, som består af MH’s formand, næstformand og hovedkasserer samt den administrerende direktør for sekretariatet med ansvar overfor hovedbestyrelsen mellem dennes møder varetager den politiske ledelse af MH’s virksomhed.

Stk. 2. MH’s formand er forretningsudvalgets formand og indkalder dette. Forretningsudvalget skal indkaldes, hvis et medlem af forretningsudvalget ønsker dette.


§12 Kredse

Stk. 1. Hovedbestyrelse kan etablere geografisk afgrænsede kredse.

Stk. 2. Hovedbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for kredsenes organisation og ledelse.


§13 Tillidsmænd

På arbejdspladser, hvor der beskæftiges mindst 5 medlemmer, kan disse af deres midte vælge en eller flere tillidsmænd. Regler for valg af tillidsmænd og disses opgaver fastsættes af hovedbestyrelsen.


§14 Klubber

Stk. 1. På virksomheder med mindst 5 medlemmer kan der dannes klubber til varetagelse af de derværende medlemmers lokale interesser. Hovedbestyrelsen fastsætter nærmere regler herfor.


§15 Valggrupper

Stk. 1. Medlemmerne inddeles efter bopæl i følgende valggrupper:

 • Jylland og Fyn
 • Sjælland og øvrige øer samt udlandet.

Stk. 2. I hver valggruppe vælges et medlem til hovedbestyrelsen for hver påbegyndte 500 aktive medlemmer i henhold til medlemstallet pr. 1. juli i valgåret samt eventuelt en suppleant.

Stk. 3. Hovedbestyrelsen kan udpege associerede hovedbestyrelsesmedlemmer for at sikre en jævn geografisk og uddannelsesmæssig repræsentation. Disse deltager i hovedbestyrelsens arbejde uden stemmeret.


§16 Hovedbestyrelsesvalg

Stk. 1. Ordinært valg til hovedbestyrelsen finder sted hvert 4. år ved skriftlig, hemmelig urafstemning blandt MH’s aktive medlemmer i de enkelte valggrupper.

Stk. 2. Hovedbestyrelsens medlemmer vælges for 4 år af gangen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3. Senest den 15. september i et valgår indvarsles hovedbestyrelsesvalg, eventuelt gennem MH’s nyhedsbrev eller på tilsvarende måde.

Stk. 4. Senest den 15. oktober skal forslag til kandidater for de enkelte valggrupper være sekretariatet i hænde. Forslag skal være skriftlige, underskrevet af mindst 1 stemmeberettiget forslagsstiller og påtegnet af kandidaten med dennes accept af opstillingen. En kandidat må på opstillingstidspunktet ikke inden for de seneste 6 måneder have udført lønarbejde for MH eller den til MH knyttede arbejdsløshedskasse.

Stk. 5. Hvis der indenfor en valggruppe kun er foreslået det antal kandidater, som svarer til antallet af valggruppens hovedbestyrelsesmandater, er de pågældende valgt, og der foretages ingen urafstemning.

Stk. 6. Såfremt urafstemning skal afholdes indenfor en valggruppe, fremsendes senest den 15. november en liste over kandidaterne til medlemmerne, eventuelt gennem MH’s medlemsblad. Senest den 20. november modtager hvert enkelt aktivt medlem af den pågældende valggruppe en stemmeseddel med angivelse af navnene på de indenfor medlemmets valggruppe opstillede kandidater.

Stk. 7. Hvert aktivt medlem kan ved afkrydsning af stemmesedlen afgive så mange stemmer, som der er hovedbestyrelsesmandater, inden for medlemmets valggruppe. Stemmesedler som indeholder flere krydser end det ovenfor hjemlede er ugyldige. Signerede eller på anden måde påtegnede samt blanke stemmesedler er ligeledes ugyldige.

Stk. 8. Såfremt urafstemning skal afholdes, skal de udfyldte stemmesedler være sekretariatet i hænde senest 1. december.

Stk. 9. Senest den 15. december foretager MH’s hovedkasserer sammen med de ansatte i sekretariatet optælling af stemmerne indenfor de enkelte valggrupper og registrerer valgresultatet. De kandidater, der indenfor hver valggruppe opnår højst stemmetal, er valgt. De øvrige er suppleanter for de indenfor valggruppen valgte hovedbestyrelsesmedlemmer i den orden stemmetallene angiver. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning. Ugyldige, herunder blanke stemmesedler medregnes ikke. Ingen medlemmer af MH – udover hovedkassereren – må være tilstede under optællingen eller komme i besiddelse af de returnerede stemmesedler før optællingen har fundet sted.

Stk. 10. Afstemningsresultatet meddeles indenfor 4 dage til kandidaterne, MH’s formand og hovedbestyrelsen. Det offentliggøres derefter i MH’s nyhedsbrev eller på tilsvarende måde.

Stk. 11. Hvis så mange af hovedbestyrelsens medlemmer afgår i valgperioden, at hovedbestyrelsen ikke, efter at være suppleret med sine suppleanter, udgør et flertal af det umiddelbart efter gennemførelsen af det seneste hovedbestyrelsesvalg samlede antal medlemmer af hovedbestyrelsen, foretages ekstraordinært hovedbestyrelsesvalg efter en procedure, som svarer til det i Stk. 2-10 indeholdte. Den på denne måde valgte hovedbestyrelse tiltræder straks, når valgresultatet foreligger og afgår ved udløbet af den ordinært valgte hovedbestyrelses valgperiode.

Stk. 12. Hovedbestyrelsen afholder ordinært møde minimum 1 gang årligt.


§17 Urafstemninger

Stk. 1. Et flertal af hovedbestyrelsens medlemmer kan beslutte at udsende en sag til afgørelse blandt medlemmerne ved skriftlig, hemmelig urafstemning.

Stk. 2. Sager afgøres ved urafstemning ved almindelig stemmeflerhed af de afgivne stemmer. Ugyldige og blanke stemmer optælles ikke, i øvrigt foretages optælling som bestemt i §16, Stk. 9 og 10.


§18 Tegningsret

Stk. 1. MH tegnes af:  

a)    Formanden sammen med den administrerende direktør for sekretariatet.

eller

b)    Formanden 1 andet medlem af forretningsudvalget

eller

c)    Formanden eller næstformanden sammen med 2 andre medlemmer af hovedbestyrelsen.

Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af 2/3 af hovedbestyrelsens medlemmer.


§19 Regnskab

Stk. 1. MH’s regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Årsregnskabet godkendes af forretningsudvalget som tilser at love og regler for regnskabsaflæggelse overholdes.


§20 Vedtægtsændringer

Stk. 1. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves 2/3 flertal i hovedbestyrelsen samt at et flertal af hovedbestyrelsens medlemmer har deltaget i afstemningen. Er dette antal stemmer ikke afgivet, men 2/3 af de afgivne er for vedtægtsændringen, kan denne gyldigt vedtages med 2/3 flertal på et inden en måned derefter indkaldt og afholdt nyt hovedbestyrelsesmøde, uanset antallet af afgivne stemmer.

Stk. 2. Såfremt forslaget bringes til urafstemning i henhold til §17, kræves til endelig vedtagelse 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

Stk. 3. Nærværende vedtægter træder umiddelbart i kraft og afløser alle tidligere vedtægter og ændringer i disse.


§21 Tidsfrister

Stk. 1. Ved tidsfrister, som fastsættes i disse vedtægter eller med hjemmel heri for indlevering af kandidatforslag og stemmesedler, begæringer om afholdelse af urafstemning og lignende, gælder at tidsfrister udløber den fastsatte dato kl. 16.00. I tilfælde hvor datoen falder på en lørdag, søn- eller helligdag, udsættes fristen til nærmest efterfølgende hverdag kl. 16.00.


§22 Foreningens ophør

Stk. 1. Til gyldig beslutning om MH’s ophør kræves 2/3 flertal af de afgivne stemmer på to på hinanden følgende hovedbestyrelsesmøder. Medlemmerne er dog uanset beslutningen om MH’s ophævelse pligtige til at betale kontingent, sålænge dette måtte være nødvendigt til opfyldelse af MH’s forpligtelser.

Stk. 2. Hovedbestyrelsesmøde træffer endelig bestemmelse om anvendelse af MH’s formue og fonds.


Merkonomernes Hovedorganisations vedtægter blev vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27. februar 1982. Nærværende vedtægter blev sidst ændret på et hovedbestyrelsesmøde den 6. februar 2013.