Alle holder det – derfor er det altid mange spørgsmål

Vi har forsøgt at komme med en beskrivelse af de områder, hvor der kommer flest spørgsmål.

Såfremt du har andre eller uddybende spørgsmål, er du meget velkommen til at
kontakte os.

Området er dækket af:

Ferieloven

1. Optjening af ferie
Ferieloven giver ret til 2,08 dages betalt ferie for hver måned, man har været ansat i det foregående kalenderår. Betaling sker enten i form af løn under ferie eller i form af feriegodtgørelse, som udgør 12,5% af lønnen i optjeningsåret.

2. Ferie og optjeningsår
Ferieloven rummer 2 nøglebegreber: Ferieår og optjeningsår. Ferieåret går fra den 1. maj det ene år til den 30. april det efterfølgende år. Optjeningsåret er det nærmeste foregående kalenderår.

3. Alle har ret til at holde ferie i 25 dage – 5 uger á 5 dage
Ferieloven fastslår, at alle har ret til at holde 25 dages ferie, uanset om de får godtgørelse fra nuværende eller tidligere arbejdsgiver. Dagpengeberettigede medlemmer af A-kassen vil normalt have mulighed for feriedagpenge.

4. Hvordan skal ferien afholdes
Ferien tilrettelægges efter aftale med arbejdsgiveren.

5. 15 dage i sammenhæng – hovedferie
Lønmodtageren har ret til at holde 15 dages ferie i sammenhæng (hovedferien) i perioden 2. maj til 30. september. Det skal understreges, at der er tale om en ret – ikke en pligt, medmindre arbejdsgiveren med mindst 3 måneders varsel kræver dette. Når først hovedferien er fastlagt, kan arbejdsgiver kun kræve ferietidspunktet ændret, hvis dette sker med mindst 3 måneders varsel.

6. Den øvrige ferie – restferie
De sidste 10 dage kan også holdes i sammenhæng. Derudover giver Ferieloven begge parter mulighed for, at den sidste uge kan tages som enkelte dage. Dette indebærer, at arbejdsgiveren har ret til at disponere over den sidste uge, således at feriedagene kan placeres på indeklemte dage, f.eks. fredag efter Kristi himmelfartsdag og jul/nytår.

7. Ferietillæg
Funktionærer, som har været ansat i optjeningsåret og fortsat er ansat i samme virksohed, skal have udbetalt et særligt ferietillæg, som iflg. loven udgør 1% af lønnen i optjeningsåret. Tillægget kan enten udbetales med 1/25 for hver afholdt feriedag eller som et samlet beløb, f.eks. sammen med lønudbetalingen for april måned.

8. Ved fratædelse
Når en lønmodtager fratræder sin stilling, skal arbejdsgiveren indbetale feriegodtgørelse efter fradrag for AM-bidrag, SP og a-skat til Feriekonto senest den 10. i måneden efter lønmodtagerens fratræden (i januar måned dog den 17.). Feriekonto tilsender umiddelbart før ferieårets begyndelse den enkelte lønmodtager et feriebevis.

9. Hvordan beregnes feriegodtgørelsen?
Feriegodtgørelsen beregnes som 12,5% af lønnen. Tillige medregnes alle lønandele, som der skal svares skat af, dvs. at der også beregnes feriegodtgørelse af provision, fri bil, fri telefon og løn for overarbejde. Dog skal der ikke beregnes feriepenge af den løn, som er udbetalt, mens man holdt ferie.

Der skal heller ikke beregnes feriegodtgørelse af trækfri diæter, kørselspenge efter statens takster eller lignende. Når der beregnes skat af feriegodtgørelsen, bruges der ikke fradrag. Skattefradraget skal først anvendes, når ferien holdes. Holder en lønmodtager således 15 dages ferie i juli måned, anvendes det fulde månedsfradrag ved beregning af lønnen for den resterende del af juli måned.