Postet & Arkiveret under Ikke kategoriseret.

Østre Landsret har i en nyere dom slået fast, at arbejdsgivere ikke er forpligtet til at acceptere en funktionærs tilbud om at overgå fra fuldtidssygemelding til deltidssygemelding.

Arbejdsgiverens afslag på deltidssygemeldingen havde derfor ingen betydning for opgørelsen af antal sygedage i henhold til 120-dages reglen.

Medarbejder tilbød at genoptage arbejdet på deltid
En klinikassistent, der var ansat hos en tandlæge, havde været sygemeldt på grund af dårlig kemi i ca. halvanden måned, da hun en dag mødte op på arbejdspladsen til frokost og meddelte tandlægen, at hun gerne ville overgå til en deltidssygemelding på 20 timer om ugen. Tandlægen meddelte, at man af driftsmæssige grunde ikke var interesseret i, at klinikassistenten genoptog arbejdet på deltid, da man havde brug for en klinikassistent 32 timer ugentligt.

Klinikassistenten raskmeldte sig en måned efter, men grundet den fortsat dårlige kemi mellem tandlægen og klinikassistenten, modtog klinikassistenten hurtigt herefter en skriftlig advarsel. Klinikassistenten blev kort tid efter sygemeldt igen. Efter at have været sygemeldt i sammenlagt 122 dage, blev klinikassistenten med henvisning til 120 dages reglen opsagt med forkortet varsel på 1 måned.

Klinikassistentens fagforening, HK, var af den opfattelse, at eftersom klinikassistenten havde stillet sin arbejdskraft til rådighed med 20 timer ugentlig, skulle opgørelsen af de 120 dage ske med udgangspunkt i deltidssygemeldingen og ikke i fuldtidssygemeldingen. På denne baggrund mente HK, at opgørelsen af antal sygedage i henhold til 120-dages reglen ikke var sket korrekt og at klinikassistenten på tidspunktet for opsigelsen ikke havde været sygemeldt i 120 dage. HK anlagde på vegne af klinikassistenten sag imod tandlægen med krav om løn i en opsigelsesperiode svarende til 4 måneder og godtgørelse for usaglig opsigelse.

Afslag på tilbud om deltidssygemelding havde ingen indflydelse på 120-dages reglen

Byretten fandt, at såfremt tandlægen havde været berettiget til at afslå tilbuddet om, at klinikassistenten blev deltidssygemeldt, var tandlægen berettiget til at tælle dagene med som sygdom på fuld tid. Byretten vurderede, at tandlægen af driftsmæssige årsager var berettiget til at afslå deltidssygemeldingen og frifandt på denne baggrund tandlægen.

Østre Landsret gik i denne sag skridtet videre. Landsretten udtalte, at “selvom en funktionær, som trods sygdom er i stand til delvist at genoptage sit arbejde, er forpligtet til at stille sin arbejdskraft til rådighed for arbejdsgiveren, er denne ikke tilsvarende forpligtet til at acceptere funktionærens tilbud om at vende tilbage til arbejdet på deltid.”

Landsretten slog således fast, at det var uden betydning, hvorvidt afslaget på delvis genoptagelse af arbejdet var begrundet i arbejdspladsens forhold eller i hensynet til arbejdets tilrettelæggelse. Herefter blev tandlægen frifundet.

Advokatfirmaet Horten bemærkninger til dommen
Med denne dom fastslår Østre Landsret, at arbejdsgivere ikke er forpligtet til at acceptere en funktionærs tilbud om at overgå fra fuldtidssygemelding til deltidssygemelding, uanset hvad begrundelsen for afslaget er. Det er derfor ikke et krav, som anført af byretten, at der skal være driftsmæssige årsager, der berettiger et afslag på deltidssygemelding.

Dommen har altså ikke kun betydning for sager vedrørende 120-dages reglen, men også generelt i de situationer, hvor en arbejdsgiver ikke ønsker at acceptere en medarbejders tilbud om sygemelding på deltid. Dette kan f.eks. være relevant, hvis arbejdsgiveren har ansat en vikar i stillingen.

Tilbage til nyhedsoversigten

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *