Postet & Arkiveret under Ikke kategoriseret.

En voldgiftsret har afsagt kendelse i sagen om den mangeårige kutyme, som gav medarbejderne hos DR ret til en halv times betalt frokost. Voldgiftsretten fandt, at DR ikke kunne opsige retten til betalt frokost, uden at dette skete i forbindelse med opsigelse af overenskomsterne.

Medarbejderne hos DR har i henhold til en mangeårig kutyme haft ret til betalt frokost i arbejdstiden mod at stå til rådighed for DR. Retten til betalt frokost fremgår ikke af parternes overenskomster, men er i stedet blevet indfortolket i overenskomstens arbejdstidsbestemmelse, som fastslår, at arbejdstiden er 37 timer ugentligt.

I begyndelsen af 2015 meddelte DR de faglige organisationer, at de opsagde kutymen om betalt frokost til endelig bortfald i juni 2017, hvor overenskomsterne samtidig udløber. De faglige organisationer mente derimod, at det var en del af overenskomsten, og at kutymen derfor alene kunne opsiges i forbindelse med opsigelse af selve overenskomsten.

Voldgiftsretten: Betalt frokost var en del af overenskomsten
I Voldgiftsrettens begrundelse fremhæves det, at der ud fra arbejdstidsbestemmelsen i overenskomsterne, ikke kunne udledes en udtrykkelig tilkendegivelse af, hvorvidt den ugentlige arbejdstid på 37 timer omfattede en halv times frokostpause eller ej.
Voldgiftsretten fremhævede i sagen dog flere forhold, som skulle inddrages i den samlede vurdering.

Blandt andet lagde Voldgiftsretten vægt på, at det fremgik af DR’s arbejdstidsregler fra 1964, at arbejdstid skulle forstås som “tiden mellem medarbejderen mødte ind på arbejde og indtil denne forlod arbejdet”. Bestemmelsen var gældende indtil midten af 1990’erne og skulle ifølge Voldgiftsretten forstås således, at der i den samlede arbejdstid indgik en frokostpause. Ifølge Voldgiftsretten stemte dette også overens med det forhold, at medarbejdernes ret til betalt frokost har været et grundlæggende arbejdsvilkår i DR siden 1950’erne og formentlig siden DR’s start i 1925.

Voldgiftsretten fastslog derfor, at der siden 1964 har været en fælles forståelse for, at arbejdstiden omfatter en frokostpause på en halv time, hvor medarbejderne dog skal være til rådighed for DR.
Da der under overenskomstforhandlinger i perioden fra 1964 og indtil nu ikke har været stillet spørgsmålstegn ved eksistensen eller retsgrundlaget for den betalte frokostpause, fandt Voldgiftsretten ikke, at der forelå forhold, som har medført en ændret betydning af arbejdstid end den som nævnt tilbage i 1964.

Voldgiftsretten fastslog derfor, at arbejdstidsbestemmelsen i overenskomsterne skal forstås således, at der i arbejdstiden er ret til en frokostpause på en halv time. Den betalte frokostpause udgør derfor en del af overenskomstgrundlaget mellem DR og organisationerne, og kan kun bringes til ophør sammen med overenskomsterne.

Advokatfirmaet Horten bemærker
Selvom sagen alene angår DR’s medarbejdere, er kendelsen interessant, da resultatet kan få betydning for medarbejdere i den offentlige sektor, som på samme måde har haft en fast kutyme for betalt frokostpause, men hvor det ikke fremgår direkte af selve overenskomsten. Grunden hertil er, at DR er en statslig virksomhed og derfor oprindeligt fulgte de centrale aftaler og overenskomster aftalt mellem Finansministeriet og de faglige organisationer. Indholdet af overenskomsterne indgået med DR er derfor sammenlignelige med overenskomsterne i staten.

De faglige organisationer vil formentlig hævde, at der med kendelsen er skabt større klarhed omkring arbejdsgiverens mulighed for at opsige en kutyme om betalt frokost uafhængig af den pågældende overenskomst.

Det skal imidlertid bemærkes, at den faglige voldgift lægger stor vægt på de ældre arbejdstidsregler, som fastsatte arbejdstiden indeholdende den betalte frokostpause. Kendelsens anvendelsesområde kan derfor trods lighed i overenskomsterne med andre offentlige overenskomster være begrænset. Det er derfor ikke givet, at en overenskomst, der indeholder en arbejdstidsbestemmelse svarende til den, som indført i DR’s overenskomster, medfører, at en arbejdsgiver ikke har mulighed for at opsige en kutyme om betalt frokost med et passende varsel.

Tilbage til nyhedsoversigten

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *