Postet & Arkiveret under Ikke kategoriseret.

Ferielovsudvalget er kommet med forslag til, hvordan der kan skabes en mere moderne ferielov. Vi giver et indblik i de vigtigste ændringer i lovforslaget.

Betænkningen over en ny ferieordning er afgivet, efter at regeringen på baggrund af en åbningsskrivelse fra EU-Kommissionen i september 2014 nedsatte et udvalg, der skulle komme med forslag til en enklere og mere moderne ferielov.
Ferielovsudvalgets anbefaling og indholdet af udkastet til en ny ferielov indeholder overordnet følgende:

  • Fra september 2020 indføres samtidighedsferie for alle lønmodtagere, hvor lønmodtagere optjener og afholder deres ferie over samme periode. Indførelsen af samtidighedsferie vil være til forskel fra de nuværende regler, hvor lønmodtagere optjener og afholder ferie forskudt.
  • Alle lønmodtagere vil have ret til det samme antal feriedage, som de har i dag, men perioden, hvor ferien optjenes og afholdes, ændres.
  • Ferien optjenes fremover fra 1. september til den 31. august, og den optjente ferie afholdes i perioden 1. september samme år til 31. december det efterfølgende år (16 måneder). Dermed er afholdelsesperioden fire måneder længere end optjeningsperioden. Baggrunden for at udvide ferieåret til 16 måneder er at sikre en yderligere mulighed for fleksibilitet med hensyn til afholdelse af ferie.
  • Nye på arbejdsmarkedet kan holde betalt ferie allerede fra det første år af deres ansættelse i modsætning til i dag, hvor de først skal optjene retten til betalt ferie og derfor ikke har ret til betalt ferie under den første del af deres ansættelse.

Der etableres en overgangsordning, der skal sikre, at overgangen mellem den nuværende og den nye ferieordning sker så smidigt som muligt.

Optjening og afholdelse
Optjening af ferie sker løbende i forhold til ansættelsens længde. Udkastet til den nye ferielov indeholder en mulighed for, at arbejdsgiveren giver lønmodtageren ferie på forskud, så lønmodtageren kan holde en længere ferie tidligt i ferieåret, selvom lønmodtageren først ville have optjent retten til denne ferie senere på året.

Ved afholdelse af ferie er udgangspunktet, at de nuværende regler videreføres i størst muligt omfang. Udkastet til ferielov indeholder enkelte ændringer i relation til overførsel af ferie i forbindelse med en ferieændring, således at de første fire ugers optjente betalte ferie altid skal overføres, hvis der foreligger en ferieændring. Dette er forskelligt fra i dag, hvor ikke afholdt ferie, som skyldes en ferieændring, i mange tilfælde vil kunne udbetales til lønmodtageren.

Betaling af ferie med løn, feriegodtgørelse og ferietillæg
Der lægges i forslaget til en ny ferielov op til, at de hidtidige regler om ferie med løn og feriegodtgørelse bevares under den nye ferieordning.
Dog foreslås det, at udbetalingen af ferietillæg vil kunne ske samtidig med, at ferien afholdes, eller at ferietillægget kan udbetales i to årlige rater henholdsvis den 31. maj og den 31. august.

Under den nuværende ferielov vælger mange arbejdsgivere at udbetale ferietillægget på 1 % i forbindelse med ferieårets begyndelse den 1. maj.  Dette vil dog ikke være en mulighed, hvis der indføres samtidighedsferie, da det ikke er muligt at opgøre ferietillægget ved ferieårets begyndelse, idet beregningsgrundlaget på dette tidspunkt ikke er bekendt.

Overgangsordning
En af de helt store knaster i forbindelse med udarbejdelsen af udkast til en ny ferielov er overgangsordningen. Ved overgangen til en ny ferieordning med samtidighedsferie vil lønmodtagerne have optjent ferie efter de nuværende regler, som endnu ikke er afholdt. Desuden vil de på overgangstidspunktet begynde at optjene ny ferie, som kan afholdes løbende i takt med optjeningen.
Det indebærer, at en lønmodtager vil optjene to års ferie (10 uger) til samtidig afholdelse det første år med samtidighedsferie, hvis den foreslåede ferieordning bliver en realitet.

Det foreslås i udkastet til en ny ferielov, at lønmodtagere, der er på arbejdsmarkedet ved overgangen til samtidighedsferie, vil få de tilgodehavende feriemidler hensat og forrentet i en overgangsordning, således at lønmodtagerne (alene) har 5 ugers betalt ferie i overgangsåret.

Lønmodtagerne vil få hensatte feriepenge udbetalt, når de forlader arbejdsmarkedet. Det fremgår af bemærkninger til udkastet til ny ferielov, at lønmodtagernes feriemidler skal sikres mod eksempelvis arbejdsgivers konkurs frem til udbetaling, og at der i den mellemliggende periode skal ske en forrentning af de hensatte feriepenge.

Ikrafttræden

Som det fremgår ovenfor, så foreslås det, at den nye ordning med samtidighedsferie træder i kraft den 1. september 2020. Ferie optjenes efter gældende regler indtil da, men ferie optjent i perioden 1. september 2019 til den 31. august 2020 hensættes og kan ikke afholdes eller udbetales.

Det videre forløb mod en ny ferielov
Efter at regeringen har modtaget ferielovsudvalgets udkast til den nye ferielov, vil regeringen indkalde Folketinget til forhandlinger om den nye ferielov. Vi følger arbejdet med den nye ferielov tæt og vil omtale det i nyhedsbrevet, når der fremsættes lovforslag til en ny ferielov, og når den nye ferielov vedtages. Da det er arbejdsmarkedets parter, der er nået til enighed om ferieordningen, forventes det, at der er opbakning i Folketinget til udkastet til den nye ferielov.

Tilbage til nyhedsoversigten

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *